Stover Scholars w/ W. Thomas McGough, Jr., Chief Legal Officer, UPMC, March 31, 2023.

Stover Scholars w/ W. Thomas McGough, Jr., Chief Legal Officer, UPMC, March 31, 2023.